بازدید:
تاريخ : 1395/10/26
من خامنه ای ام،داماداقای هاشمی!
سیدعلی خامنه ای بالهجه کرمانی اشاره به همسرش میکندومیگوید:《این خانم خواهراقای هاشمی است ک
که برای دیداراوامده،من هم شوهراین خانم هستم.》